Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky “Stavebný dozor pre zákazku Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku


Prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky – výzva na predloženie cenovej ponuky

“Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu opatrení na zníženie energetickej spotreby budovy ÚEL SAV (na základe spracovaného energetického auditu budovy ÚEL SAV), realizácia inštalácie fotovoltických panelov (strecha objektu) – budova ÚEL SAV, Ľ. Štúra 2, Zvolen


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov