Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov


Prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky – výzva na predloženie cenovej ponuky