FED Research Group

Forest Ecosystems Dynamics Research Group

Research Group Head: Mgr. Branislav Schieber, PhD. 

Areas of research

The department is engaged in studying of the dynamics of ecological processes in forest ecosystems, relying on an ecosystem approach. The main areas of research are:

 • Revitalization processes of woods in forest ecosystems in relation to the emission pollution and also to ongoing climate change
 • Mycocoenological and phytopathological research of temperate forest ecosystems
 • Phenological response of selected forest species (woods and herbs) on changing environmental conditions
 • The analysis of temporal-spatial dynamics of nutrient content, risk elements and energy in a soil and plant biomass
 • The study of the translocation of selected risk and toxic elements in the soil-plant system and the risk of contamination of food chains
 • The evaluation of productivity, energy and succession processes of plant species as a condition for preserving their biodiversity

Objectives

 • To explore the ability of forest ecosystem to self-revitalize after removal or reduction of emissions from emission source
 • To clarify the impact of changing environmental conditions on the growth and production processes of woody forest ecosystems
 • To identify changes in mycoflora and determine the phytopathological manifestations of temperate zone forest trees affected by ongoing anthropogenic activity
 • To evaluate the phenological response of selected forest trees and herbs to the global changes of the environment over the last 20 years
 • To develop a model of temporal-spatial dynamics of nutrient content, risk elements (e.g. Heavy metal content, ozone concentration, sulfur deposition) and energy in soil and plant biomass
 • To identify current translocation values ​​(transfer coefficients) of selected risk and toxic elements in a soil-plant system and potential contamination of food chains
 • To determine the model values ​​of combustion heat of basic components (wood, bark, needles) of above-ground dendromass in selected forest tree species

Click to members

Oddelenie dynamiky lesných ekosystémov

Vedúci oddelenia: Mgr. Branislav Schieber, PhD.

Vedecké zameranie a hlavné smery výskumu

Oddelenie sa zaoberá štúdiom dynamiky ekologických procesov v lesných ekosystémoch, pričom sa opiera o ekosystémový prístup. Hlavné smery výskumu sú:

 • Samorevitalizačné procesy drevinnej zložky v lesných ekosystémoch vo vzťahu k emisnému znečisteniu, ako aj k prebiehajúcej globálnej zmene klímy
 • Mykocenologický a fytopatologický výskum lesných ekosystémov temperátnej zóny
 • Výskum fenologickej odpovede vybraných lesných drevín a bylín ako bioindikátorov meniacich sa podmienok prostredia
 • Analýza časovo-priestorovej dynamiky obsahu živín, rizikových elementov (napr. Obsah ťažkých kovov, koncentrácia ozónu, depozícia síry) a energie v pôde a v rastlinnej biomase
 • Štúdium translokácie vybraných rizikových a toxických prvkov v systéme pôda-rastlina a rizika kontaminácie potravných reťazcov
 • Vývoj produktivity, energetiky a sukcesie populácií rastlinných druhov, ako podmienky zachovania ich biodiverzity

Stratégia výskumu

 • Preskúmať schopnosť samorevitalizácie lesného ekosystému po odstránení, resp. Znížení produkcie emisií z emisného zdroja
 • Objasniť vplyv meniacich sa podmienok prostredia na rastové a produkčné procesy drevinnej zložky lesných ekosystémov
 • Identifikovať zmeny v mykoflóre a determinácia fytopatologických prejavov lesných drevín temperátnej zóny ovplyvňovaných prebiehajúcou antropickou činnosťou
 • Vyhodnotiť fenologickú odpoveď vybraných lesných drevín a bylín vo vzťahu ku globálnym zmenám prostredia za obdobie posledných 20 rokov
 • Vypracovať model časovo-priestorovej dynamiky obsahu živín, rizikových elementov (napr. Obsah ťažkých kovov, koncentrácia ozónu, depozícia síry) a energie v pôde a v rastlinnej biomase
 •  zistiť aktuálne hodnoty translokácie (transferové koeficienty) vybraných rizikových a toxických prvkov v systéme pôda-rastlina a rizika potenciálnej kontaminácie potravných reťazcov
 • Odvodiť modelové hodnoty spalného tepla základných komponentov (drevo, kôra, ihličie) nadzemnej dendromasy vybraných lesných drevín

Členovia