PE Research Group

Plant Ecophysiology Research Group

Research Group Head: Dr. Gabriela Jamnická

Area of research

Eco-physiological research of forest ecosystems to understand the mechanisms involved in plant adaptation and acclimation to adverse environmental conditions (drought, heat stress, pollution)a

 • DENDROECOLOGY and DENDROCHRONOLOGY
  We investigate growth processes, treeline dynamics and changes in forest trees populations using tree-ring methods and dating in relation to forest disturbances and extreme weather events nowadays
 • PHOTOSYNTHESIS and BIOCHEMICAL PROCESSES
  Assessment of photosynthetic performance as the main process in plant life to provide rapid screening of physiological vitality, resistance and resilience of forest tree populations. We are aimed mainly on plant-water relations, osmotic adjustment, gasometric measurement and modelling, photosynthetic efficiency, chlorophyll a fluorescence, thermostability of PSII photosystem and photosynthetic pigments, as well as significant biochemical markers of stress: proline amino acid, abscisic acid and its metabolites, carbohydrates.
 • FOREST VEGETATION
  Evaluation of plant species diversity along ecological gradients, syntaxonomy of forest vegetation in temperate zone, spatio-temporal changes in spreading of non-native (invasive) plants, vegetation affinity and chorology of vascular plants.

Objectives (research strategy)

 • to develop and improve the methods for the identification and quantification of production and survival risks of the individual tree species and their provenances related to stress events based mainly on dendrometric time series – linking with isotope analyzes in tree rings
 • new perspectives on the adaptation of forest ecosystems to global environmental change and acceleration of tree phenotyping: identification of useful forest populations for future forestry practices using the physiological, morphological and biochemical markers
 • clarify the knowledge about the adaptive potential of forest tree species using an integrated approach with a combination genetic and ecophysiological research

Click for members

[SK] Oddelenie ekofyziológie rastlín

Vedúci oddelenia: Ing. Gabriela Jamnická, PhD.

Vedecké zameranie

Eko-fyziologický výskum lesných ekosystémov za účelom  pochopenia mechanizmov podieľajúcich sa na ich adaptácii a aklimácii na nepriaznivé podmienky prostredia (sucho, teplotný stres, znečistenie)

 • DENDROEKOLÓGIA a DENDROCHRONOLÓGIA
  Skúmame rastové procesy, dynamiku hrúbkových prírastkov a zmeny v populáciách lesných drevín pomocou dendrologických metód a datovania v súvislosti s narušením lesných porastov a výskytom súčasných extrémnych meteorologických udalostí.
 • FOTOSYNTÉZA a BIOCHEMICKÉ PROCESY
  Hodnotenie fotosyntetickej výkonnosti ako základného procesu u rastlín za účelom rýchleho skríningu fyziologickej vitality, rezistencie a resiliencie populácií lesných drevín. Zameriavame sa najmä na parametre vodného režimu, osmotické prispôsobenie, gazometrické merania a modelovanie, fotosyntetickú efektívnosť, fluorescenciu chlorofylu a, termostabilitu fotosystémov a fotosyntetické pigmenty, ako aj významné biochemické markery stresov: aminokyselina prolín, kyselina abscisová a jej metabolity a sacharidy.
 • LESNÁ VEGETÁCIA
  Hodnotenie druhovej diverzity rastlín na pozadí ekologických gradientov, syntaxonómia lesnej vegetácie temperátnej zóny, časo-priestorové zmeny v šírení nepôvodných (inváznych) rastlín, vegetačná väzba a chorológia cievnatých rastlín.

DENDROEKOLÓGIA a DENDROCHRONOLÓGIAStratégia výskumu do najbližšieho obdobia

 • rozvíjanie a zdokonaľovanie metódy identifikácie a kvantifikácie produkcie a rizík prežitia jednotlivých druhov drevín a ich proveniencií založených najmä na dendrometrických časových radoch v súvislosti so stresovými udalosťami – prepojenie s analýzami izotopov v letokruhoch drevín
 • nové perspektívy adaptácie lesných ekosystémov na globálne environmentálne zmeny a urýchlenie fenotypizácie drevín: identifikácia užitočných lesných populácií pre budúce lesnícke postupy
 • objasnenie poznatkov o adaptačnom potenciáli lesných drevín s využitím integrovaného prístupu kombináciou genetického a ekofyziologického výskumu

Členovia