Evolutionary and Behavioural Ecology Research Group

Evolutionary and Behavioural Ecology Reserach Group

Research Group Head: Dr. Peter Kaňuch

The main research areas of the Evolutionary and Behavioural Ecology Research Group include mechanisms of biological evolution in animal species of different taxonomical groups as tree-dwelling bats, song birds, bush-crickets and spiders. In particular, adaptations of organisms, life strategies, reproductive behaviour, colonisation histories, establishment and survival of populations in new habitats and impact of forest fragmentation on distributional patterns, genetic structure and phenotypic variation are studied. Results of this observational or experimental research that is based in the field or in the laboratory are applied in biodiversity conservation and management of species of European importance.

Research area

 • swarming behaviour of tree-dwelling bats
 • sexual conflict in nuptial gift-giving bush-crickets
 • habitat use of endangered species
 • host-parasitoid co-evolution in spiders

Objectives

 • to search and understand behaviour of species in complex and changing environment of forest ecosystems for solving complex tasks
 • to study algorithms responsible for maintaining group cohesion of social animals with higher cognitive abilities
 • to study mechanisms for optimal mating strategy in systems with antagonistic co-evolution between the sexes
 • to understand evolutionary adaptations with a potential in development of bio-inspired computational tools

Current projects

SkyBat

EvolMate

Click to members

[SK] Oddelenie evolučnej a behaviorálnej ekológie

Vedúci oddelenia: Mrg. Peter Kaňuch, PhD.

Hlavnými oblasťami výskumu oddelenia evolučnej a behaviorálnej ekológie sú mechanizmy evolúcie živočíšnych druhov rôznych taxonomických skupín, najmä stromových druhov netopierov, lesných vtákov, rovnokrídleho hmyzu a pavúkov. Štúdium sa zameriava najmä na adaptácie organizmov, životné stratégie, reprodukčné správanie, kolonizačnú históriu, vznik a prežívanie populácií v nových biotopoch a vplyv fragmentácie lesa na rozšírenie, genetickú štruktúru a fenotypovú variabilitu druhov. Výsledky terénneho, experimentálneho či laboratórneho výskumu sú aplikované v ochrane biodiverzity a manažmente druhov európskeho významu.

Oblasti výskumu

 • swarmovacie správanie stromových druhov netopierov
 • konflikt pohlaví u kobyliek so systémom kopulačných darov
 • výber biotopov ohrozených druhov
 • koevolúcia vzťahov hostiteľa a parazitoida u pavúkov

Ciele

 • identifikovať a pochopiť správanie, vďaka ktorému sú druhy schopné riešiť zložité úlohy v komplexnom a meniacom sa prostredí lesných ekosystémov
 • študovať algoritmy zodpovedné za udržiavanie súdržnosti skupiny sociálnych živočíchov s vyššími kognitívnymi schopnosťami
 • študovať stratégie optimálneho výberu partnera v systémoch antagonistickej koevolúcie medzi pohlaviami
 • pochopiť evolučné adaptácie, ktoré majú potenciál vo vývoji biologicky inšpirovaných softwérov

Členovia