[SK] Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021

[SK] Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

Zverejňujeme zoznam tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium na Ústave ekológie lesa SAV pre akademický rok 2020/2021.
Informácie o prijímacom konaní a kritéria na prijímacie pohovory budú dostupné čoskoro.

Garantujúce pracovisko ÚEL SAV Zvolen
Študijný odbor: 4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Študijný program: Ekológia a ochrana biodiverzity
Forma štúdia: denná


Meno školiteľa: Ing. Marek Barta, PhD.
Školiteľ špecialista: Ing. Miriam Kádasi Horáková, PhD.
Názov témy (SK): Odumieranie jaseňov v podmienkach Slovenska: pôvodcovia, ich biológia, rozšírenie a možnosti regulácie
Názov témy (EN): Ash dieback in conditions of Slovakia: the causal agents, their biology, distribution and control
Anotácia: Odumieranie jaseňov je na Slovensku zaznamenané od roku 2004 a doteraz sa rozšírilo do rôznych častí krajiny, pričom je pozorované prevažne v mladých porastoch jaseňa. Výsledkom ochorenia je masívne odumieranie dreviny, ktoré ohrozuje existenciu druhov rodu Fraxinus v Európe. Príčinou ochorenia je huba Hymenoscyphus fraxineus (anamorfa Chalara fraxinea), ktorá je zahrnutá do zoznamu EPPO. Cieľom dizertačnej práce bude zrealizovať komplexnú štúdiu odumierania jaseňa v ekologických podmienkach Slovenska, ktorej súčasťou bude štúdium biológie pôvodcu ochorenia, stanoviť jeho rozšírenie, intenzitu a rozsah odumierania jaseňov v dôsledku napadnutia hubou H. fraxineus, prípadne inými druhmi z rodu Hymenoscyphus. Súčasťou práce bude tiež návrh opatrení manažmentu porastov jaseňa nielen pre lesnícku prax.


Meno školiteľa: Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Školiteľ špecialista: Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
Názov témy (SK): Interakcie medzi zdravotným stavom smrekových porastov a priestorovým šírením podkôrneho hmyzu s využitím satelitných a leteckých dát
Názov témy (EN): Interactions between spruce stand health and spatial dynamic of bark beetle infestation spreading with the use of remote sensing data
Anotácia: Zdravotný stav (vitalita) smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o historickom vývoji poškodenia lesa podkôrnym hmyzom a zdravotnom stave porastov získaných hlavne z časových radov satelitných snímok, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy budú v prostredí GIS vyhodnocované časové rady údajov získané leteckými a satelitnými senzormi a budú tvorené modely náletu podkôrneho hmyzu.


Meno školiteľa: Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Školiteľ špecialista: Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
Názov témy (SK): Vplyv semiochemikálií a fytohormónov v systéme smrek – podkôrny hmyz
Názov témy (EN): Influence of semiochemicals and phytohormons in the system spruce – bark beetles
Anotácia: Semiochemikálie (feromóny, anti-atraktanty) a fytohormóny (najmä methyl jasmonat) výrazne ovplyvňujú vyhľadávanie hostiteľa podkôrnym hmyzom, vlastný mechanizmus náletu a obrany-schopnosť smreka. Cieľom navrhovanej práce je na základe laboratórnych a terénnych pokusov, vrátane chemických analýz prispieť k ďalšiemu pochopeniu uvedených mechanizmov. Terény výskum bude zameraný najmä na gradáciu podkôrneho hmyzu po vetrovej kalamite v roku 2014.


Meno školiteľa: Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.
Názov témy (SK): Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch
Názov témy (EN): Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. Práca si za cieľ kladie analyzovať a stanoviť dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia týchto faktorov. Zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov, sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu, pre predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity.


Meno školiteľa: RNDr. Ivan Mihál, CSc.
Názov témy (SK): Makromycéty ako bioindikátory zmien prostredia smrekových porastov na bývalých nelesných pôdach
Názov témy (EN): Macromycetes as bioindicators of environmental changes of spruce stands on the former non-forest soils
Anotácia: Témou doktorandského štúdia bude výskum druhovej diverzity, ekológie, fytopatológie a bioindikačných vlastností makromycét v prevažne smrekových porastoch, ktoré rastú na bývalých nelesných pôdach. Výskum bude prebiehať v rôznovekých smrekových porastoch vysadených na bývalej nelesnej pôde v lesnom komplexe lokality Vrchdobroč vo Veporských vrchoch. Terénny výskum bude realizovaný za použitia klasických mykofloristických a mykoekologických metodík, ktoré sa používajú pri štúdiu dynamiky druhovej diverzity a cenologických pomerov mykocenóz v terénnych a laboratórnych podmienkach. Terénne práce budú prebiehať počas vegetačnej doby, od mája do októbra, minimálne počas troch rokov. Paralelne budú prebiehať aj nevyhnutné laboratórne práce (napr. determinácia druhovej diverzity makromycét, príp. molekulárno – genetické analýzy vybraných rodov makromycét). Počas doktorandského štúdia sa bude determinovať druhové spektrum fruktifikujúcich makromycét na skúmaných lokalitách, kvantifikovať sa budú vybrané ekologické a mykocenologické faktory (napr. abundancia plodníc, dominancia a sukcesia druhov, ekotrofizmus, fytopatológia, mykorízny potenciál a bioindikačné vlastnosti makromycét), vybrané abiotické faktory, a v prípade dostatočného množstva plodníc sa bude študovať aj autekológia vybraných rodov makromycétov (napr. Armillaria spp., Clitopilus spp., Heterobasidion spp., Laccaria spp., Mycena spp.).


Meno školiteľa: Ing. Emília Ondrušková, PhD.
Školiteľ špecialista: Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.
Názov témy (SK): Distribučný potenciál sypaviek na borovicovitých (Pinaceae)
Názov témy (EN): Distribution potential of needle blight in pine family (Pinaceae)
Anotácia: Sypavky sú choroby asimilačných orgánov ihličnatých drevín, hlavne borovíc, spôsobené fytopatogénnymi hubami. Názov ochorenia vystihuje viditeľný spoločný symptóm: neprirodzené a nadmerné opadávanie ihlíc. Najčastejšími pôvodcami ochorenia sú druhy z rodov: Lophodermium, Cyclaneusma, Lophodermella, Phacidium, Mycosphaerella a iné. Dizertačná práca bude zameraná na zistenie areálu rozšírenia mikroskopických húb parazitujúcich na asimilačných orgánoch. Hlavným objektom výskumu budú vzorky zozbierané z prirodzene infikovaných drevín vykazujúcich príznaky infekcie alebo asymptomatické z vybraných lokalít v rámci SR (verejná a mestská zeleň, parky, súkromné záhrady, okrasné a lesné škôlky, lesné porasty) a rôznych hostiteľských drevín. Zozbierané vzorky sa budú analyzovať v laboratórnych podmienkach – izolácia do in vitro podmienok, mikroskopická identifikácia, morfologické hodnotenie. Následne prebehnú extrakcie DNA (priamo z ihlíc a/alebo zo získaných čistých kultúr) na molekulárnej úrovni a za pomoci rôznych techník ako je PCR (pomocou univerzálnych a/alebo špecifických primerov) a sekvenácia budú determinované jednotlivé druhy patogénov.


Meno školiteľa: Ing. Peter Zach, CSc.
Názov témy (SK): Spoločenstvá lienok na smreku obyčajnom a smreku pichľavom v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej
Názov témy (EN): Communities of ladybird beetles (Coleoptera, Coccinellidae) on Norway spruce and Blue spruce in urban habitats with focus on the occurrence and ecology of Harlequin ladybird
Anotácia: Lienky (Coleoptera, Coccinellidae) sú významnými predátormi vošiek a červcov na drevinách. Súčasný výskum lienok (Coleoptera, Coccinellidae) a nepôvodnej inváznej lienky východnej Harmonia axyridis sa orientuje prevažne na domáce druhy drevín a predovšetkým na listnaté dreviny. Ihličnaté dreviny a osobitne nepôvodné introdukované ihličnaté dreviny nie sú študované z hľadiska výskytu lienok. Cieľom dizertačnej práce je porovnať časovo-priestorový výskyt lienok na dvoch kongerických druhoch drevín, domácom smreku obyčajnom (Picea abies) a introdukovanom smreku pichľavom (Picea pungens) v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej a špecificky jej potravných nárokov. Výskum sa uskutoční vo väčších mestských sídlach na Slovensku.


Meno školiteľa: Ing. Peter Zach, CSc.
Názov témy (SK): Klimatická rajonizácia časovo-priestorového výskytu invázneho drvinárika čierneho v lesoch Slovenska
Názov témy (EN): The climatic regionalization of temporal and spatial occurrence of invasive black timber bark beetle (Xylosandrus germanus) in the forests of Slovakia
Anotácia: Drvinárik čierny (Xylosandrus germanus) je invázny ambróziový chrobák, ktorý nedávno hromadne prenikol do lesov Západných Karpát na Slovensku. Vyskytuje sa v rôznych typoch lesov v nížinách, pahorkatinách a podhorí. Napriek odhadu optima výskytu drvinárika v zóne bukových lesov stále existuje veľa nejasností o jeho časovo-priestorovom výskyte v lesoch v rôznych klimatických oblastiach Slovenska. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť časovo-priestorový výskyt drvinárika v lesoch rôznych klimatických oblastí ako komplexného zhodnotenia pôsobenia klimatických prvkov, konkrétne v teplej, mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Pôjde hlavne o reprezentatívne dubové, bukové a smrekové lesy, prípadne iné typy lesov, charakteristické pre určitú klimatickú oblasť. Údaje o časovom a priestorovom výskyte drvinárika v lesoch a klimatických oblastiach sa budú kontinuálne získavať pomocou lapačov s návnadami na báze etanolu.