[SK] Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

[SK] Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene prof. Ing. Marián Schwarz, CSs. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 pre Ústav ekológie lesa SAV ako externú vzdelávaciu inštitúciu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene nasledovne:

Meno školiteľa: Ing. Peter Zach, CSc.
Názov témy (SK): Spoločenstvá lienok na smreku obyčajnom a smreku pichľavom v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej
Názov témy (EN): Communities of ladybird beetles (Coleoptera, Coccinellidae) on Norway spruce and Blue spruce in urban habitats with focus on the occurrence and ecology of Harlequin ladybird
Anotácia: Lienky (Coleoptera, Coccinellidae) sú významnými predátormi vošiek a červcov na drevinách. Súčasný výskum lienok (Coleoptera, Coccinellidae) a nepôvodnej inváznej lienky východnej Harmonia axyridis sa orientuje prevažne na domáce druhy drevín a predovšetkým na listnaté dreviny. Ihličnaté dreviny a osobitne nepôvodné introdukované ihličnaté dreviny nie sú študované z hľadiska výskytu lienok. Cieľom dizertačnej práce je porovnať časovo-priestorový výskyt lienok na dvoch kongerických druhoch drevín, domácom smreku obyčajnom (Picea abies) a introdukovanom smreku pichľavom (Picea pungens) v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej a špecificky jej potravných nárokov. Výskum sa uskutoční vo väčších mestských sídlach na Slovensku.


Meno školiteľa: Ing. Emília Ondrušková, PhD.
Školiteľ špecialista: Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.
Názov témy (SK): Distribučný potenciál sypaviek na borovicovitých (Pinaceae)
Názov témy (EN): Distribution potential of needle blight in pine family (Pinaceae)
Anotácia: Sypavky sú choroby asimilačných orgánov ihličnatých drevín, hlavne borovíc, spôsobené fytopatogénnymi hubami. Názov ochorenia vystihuje viditeľný spoločný symptóm: neprirodzené a nadmerné opadávanie ihlíc. Najčastejšími pôvodcami ochorenia sú druhy z rodov: Lophodermium, Cyclaneusma, Lophodermella, Phacidium, Mycosphaerella a iné. Dizertačná práca bude zameraná na zistenie areálu rozšírenia mikroskopických húb parazitujúcich na asimilačných orgánoch. Hlavným objektom výskumu budú vzorky zozbierané z prirodzene infikovaných drevín vykazujúcich príznaky infekcie alebo asymptomatické z vybraných lokalít v rámci SR (verejná a mestská zeleň, parky, súkromné záhrady, okrasné a lesné škôlky, lesné porasty) a rôznych hostiteľských drevín. Zozbierané vzorky sa budú analyzovať v laboratórnych podmienkach – izolácia do in vitro podmienok, mikroskopická identifikácia, morfologické hodnotenie. Následne prebehnú extrakcie DNA (priamo z ihlíc a/alebo zo získaných čistých kultúr) na molekulárnej úrovni a za pomoci rôznych techník ako je PCR (pomocou univerzálnych a/alebo špecifických primerov) a sekvenácia budú determinované jednotlivé druhy patogénov.


Meno školiteľa: Ing. Peter Zach, CSc.
Názov témy (SK): Klimatická rajonizácia časovo-priestorového výskytu invázneho drvinárika čierneho v lesoch Slovenska
Názov témy (EN): The climatic regionalization of temporal and spatial occurrence of invasive black timber bark beetle (Xylosandrus germanus) in the forests of Slovakia
Anotácia: Drvinárik čierny (Xylosandrus germanus) je invázny ambróziový chrobák, ktorý nedávno hromadne prenikol do lesov Západných Karpát na Slovensku. Vyskytuje sa v rôznych typoch lesov v nížinách, pahorkatinách a podhorí. Napriek odhadu optima výskytu drvinárika v zóne bukových lesov stále existuje veľa nejasností o jeho časovo-priestorovom výskyte v lesoch v rôznych klimatických oblastiach Slovenska. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť časovo-priestorový výskyt drvinárika v lesoch rôznych klimatických oblastí ako komplexného zhodnotenia pôsobenia klimatických prvkov, konkrétne v teplej, mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Pôjde hlavne o reprezentatívne dubové, bukové a smrekové lesy, prípadne iné typy lesov, charakteristické pre určitú klimatickú oblasť. Údaje o časovom a priestorovom výskyte drvinárika v lesoch a klimatických oblastiach sa budú kontinuálne získavať pomocou lapačov s návnadami na báze etanolu.


Meno školiteľa: Ing. Marek Barta, PhD.
Školiteľ špecialista: Ing. Miriam Kádasi Horáková, PhD.
Názov témy (SK): Odumieranie jaseňov v podmienkach Slovenska: pôvodcovia, ich biológia, rozšírenie a možnosti regulácie
Názov témy (EN): Ash dieback in conditions of Slovakia: the causal agents, their biology, distribution and control
Anotácia: Odumieranie jaseňov je na Slovensku zaznamenané od roku 2004 a doteraz sa rozšírilo do rôznych častí krajiny, pričom je pozorované prevažne v mladých porastoch jaseňa. Výsledkom ochorenia je masívne odumieranie dreviny, ktoré ohrozuje existenciu druhov rodu Fraxinus v Európe. Príčinou ochorenia je huba Hymenoscyphus fraxineus (anamorfa Chalara fraxinea), ktorá je zahrnutá do zoznamu EPPO. Cieľom dizertačnej práce bude zrealizovať komplexnú štúdiu odumierania jaseňa v ekologických podmienkach Slovenska, ktorej súčasťou bude štúdium biológie pôvodcu ochorenia, stanoviť jeho rozšírenie, intenzitu a rozsah odumierania jaseňov v dôsledku napadnutia hubou H. fraxineus, prípadne inými druhmi z rodu Hymenoscyphus. Súčasťou práce bude tiež návrh opatrení manažmentu porastov jaseňa nielen pre lesnícku prax.


Meno školiteľa: Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.
Názov témy (SK): Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch
Názov témy (EN): Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. Práca si za cieľ kladie analyzovať a stanoviť dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia týchto faktorov. Zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov, sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu, pre predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity.


Meno školiteľa: Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Školiteľ špecialista: Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
Názov témy (SK): Interakcie medzi zdravotným stavom smrekových porastov a priestorovým šírením podkôrneho hmyzu s využitím satelitných a leteckých dát
Názov témy (EN): Interactions between spruce stand health and spatial dynamic of bark beetle infestation spreading with the use of remote sensing data
Anotácia: Zdravotný stav (vitalita) smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o historickom vývoji poškodenia lesa podkôrnym hmyzom a zdravotnom stave porastov získaných hlavne z časových radov satelitných snímok, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy budú v prostredí GIS vyhodnocované časové rady údajov získané leteckými a satelitnými senzormi a budú tvorené modely náletu podkôrneho hmyzu.


Forma štúdia:             denná

Termín podávania prihlášok: do 28.08.2020

Termín prijímacích skúšok:   09.09.2020

Pri podávaní prihlášok je potrebné dodržať pokyny zverejnené k prvému kolu prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021.

Uchádzači budú hodnotení podľa zverejnených kritérií na prijímacie pohovory pre doktorandské študijné programy na akademický rok 2020/2021.