Stanovy

STANOVY


Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied

§1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti

  1. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba Spoločnosť) je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a veterinárskych, prípadne iných príbuzných biologických disciplín.
  1. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SAV), ku ktorej sa pridružuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa rokovaniach Výboru Spoločnosti.
  1. Sídlom Spoločnosti je Bratislava., hlavné mesto SR.
  1. Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
 1. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

§2
Poslanie a hlavné úlohy Spoločnosti

Poslaním Spoločnosti je najmä:

  1. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj poľnohospodárskej, lesníckej, potravinárskej a veterinárskej vedy na Slovensku.
  1. Pomáhať vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj poľnohospodárskej, lesníckej, potravinárskej a veterinárskej vedy a pomáhať pri spoločenskom využití realizovateľných výsledkov vedy v praxi v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
  1. Prispieť k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov a pomáhať mladým odborným pracovníkom pri uplatňovaní vedeckých poznatkov.
  1. Propagovať výsledky vedy v spoločenskej a výrobnej praxi na Slovensku na medzinárodných fórach a orientovať svojich členov na aktívnu účasť v riešení problémov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
  1. Svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a odbornej práci a orientovať ich na rozhodujúce národohospodárske úlohy.
  1. Organizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
  1. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
  1. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami Slovenskej pôdohospodárskej akadémie vied, SAV, univerzitami, vedeckými ústavmi, výskumnými pracoviskami a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami. Spolupracovať so zahraničnými spoločnosťami obdobného zamerania.
  1. Spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy a športu, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky ako aj ďalšími organizáciami štátnej správy.
 1. Navrhovať svojich členov na štátne a rezortné vyznamenania, odmeny a uznania za ucelené úseky vedeckých prác.

§3
Členstvo

  1. Členstvo môže byť individuálne alebo kolektívne. Členovia Spoločnosti sú riadni, čestní, mimoriadni.
  1. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený vedecký, vedecko-pedagogický, vedecko-technický, odborný pracovník v odbore poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a veterinárskych alebo príbuzných vedných disciplín s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na
   pedagogickom úseku v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, veterinárstva a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia Spoločnosti.
  1. Cestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a veterinárskych vied. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Výboru spoločnosti. Čestní členovia neplatia členské príspevky.
  1. Mimoriadnym členom Spoločnosti sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh Spoločnosti. V takýchto odôvodnených prípadoch môže Výbor Spoločnosti upustiť od podmienky ukončenia vysokoškolského vzdelania.
  1. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik) zastupovaná jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena.
  1. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Výborom Spoločnosti a zaplatením členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie.
 1. O prijatí rozhoduje Výbor Spoločnosti. Proti jeho rozhodnutiu je možné sa do 30 dní odvolať.

§4
Práva a povinnosti členov

  1. Člen Spoločnosti má právo:
   a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti;
   b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na výboroch jednotlivých sekcií Spoločnosti;
   c) byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí;
   d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva, alebo ináč zabezpečí;
   e) používať prostriedky a zariadenie, ktoré má Spoločnosť k dispozícii pre svoju činnosť.
 1. Člen Spoločnosti má povinnosť:
  a) zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku Spoločnosti a plniť platné rozhodnutia jej orgánov;
  b) aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh Spoločnosti a hájiť jej záujmy;
  c) prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe;
  d) platiť členské príspevky,
  e) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení a zaisťovať konkrétne úlohy,
  f) prispievať k prenášaniu nových vedeckých a odborných poznatkov do praxe.

§5
Zánik členstva

Individuálne členstvo zaniká:

a) úmrtím člena,
b) písomným prehlásením člena, že vystupuje zo spoločnosti,
c) nezaplatením členských príspevkov počas dvoch rokov, aj keď bol k zaplateniu vyzvaný,
d) vylúčením člena

Vylúčený môže byť z vážnych dôvodov, najmä ak jedná v rozpore so stanovami. O vylúčení rozhoduje Výbor Spoločnosti, proti rozhodnutiu sa môže vylúčený člen odvolať k valnému zhromaždeniu.
Kolektívne členstvo zaniká:

a) zánikom organizácie
b) písomným prehlásením organizácie, že nechce byť kolektívnym členom Spoločnosti,
c) rozhodnutím Výboru Spoločnosti o zrušení kolektívneho členstva, ak nesplní organizácia podmienky účasti na práci Spoločnosti bez prerokovania a zdôvodnenia výboru.

§6
Orgány Spoločnosti

Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky odvetvia jej činnosti sú:

a) Valné zhromaždenie
b) Výbor spoločnosti
c) Predsedníctvo Výboru spoločnosti

Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť je revízna komisia. Revízori nesmú byť členmi iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.

§7
Valné zhromaždenie

  1. Valné zhromaždenie je pre všetkých členov najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor spoločnosti najmenej raz za päť rokov. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor spoločnosti z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť každý člen Spoločnosti
  1. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
   a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti;
   b) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;
   c) schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov;
   d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať: predsedu, podpredsedu a vedeckého tajomníka, členov Výboru spoločnosti a ich náhradníkov, revízorov a ich náhradníkov. Počet kandidátov musí prevyšovať aspoň o 1/3 počet zvolených členov;
   e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Výboru spoločnosti;
   f) voliť na návrh Výboru spoločnosti čestných členov;
   g) uznášať sa o zrušení Spoločnosti.
  1. Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva Výboru Spoločnosti.
  1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov, ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky a Valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných.
 1. Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmenu stanov, alebo zrušenie Spoločnosti, musí odhlasovať minimálne 2/3 prítomných členov.

§8
Výbor spoločnosti

  1. Výbor spoločnosti je výkonným orgánom Valného zhromaždenia; riadi činnosť Spoločnosti v období medzi Valnými zhromaždeniami.
  1. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a členov Výboru spoločnosti. Z titulu svojich funkcií sú vo Výbore spoločnosti aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Počet členov Výboru spoločnosti určí Valné zhromaždenie na základe celkového počtu členov Spoločnosti a volí Výbor spoločnosti na dobu najmenej piatich rokov. Členmi Výboru spoločnosti môžu byť iba riadni a čestní členovia Spoločnosti.
  1. Za členov Výboru spoločnosti, ktorí trvale prestanú vykonávať svoje funkcie, kooptuje Výbor spoločnosti náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov Výboru spoločnosti, v poradí podľa počtu hlasov.
  1. Schôdze Výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do
   roka; okrem toho tiež do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov Výboru spoločnosti.
 1. Výbor spoločnosti je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovica svojich členov. Za
  uznesenie Výboru spoločnosti sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných.

§9
Predsedníctvo Výboru spoločnosti

  1. Výkonným orgánom Výboru spoločnosti je Predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Ústredného výboru.
  1. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší dvaja členovia Výboru Spoločnosti.
 1. Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda, alebo tajomník Spoločnosti.

§10
Revízor

  1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, vykonávajú dvaja revízori Spoločnosti.
  1. Revízorov a ich dvoch náhradníkov volí Valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na obdobie zhodné s funkčným obdobím Výboru spoločnosti a nesmie byť členom iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.
  1. Revízor sa môže zúčastňovať s hlasom poradným na zasadaní orgánov Spoločnosti.
 1. O svojej činnosti podáva pravidelné správy Výboru spoločnosti a Valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu revízora nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov alebo úhrada straty.

§11
Sekretariát Spoločnosti

  1. Výbor spoločnosti zriaďuje Sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcove jeho štruktúru a náplň činnosti.
  1. Činnosť sekretariátu kontroluje predsedníctvo Výboru spoločnosti.
 1. Sekretariát tvorí výkonný aparát Spoločnosti a vedie ho vedecký tajomník Spoločnosti.

§12
Pobočky

  1. Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých či priemyselných), kde sú k tomu potrebné predpoklady, môže Výbor spoločnosti založiť pobočky Spoločnosti.
  1. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.
 1. Organizáciu a právomoc pobočiek určí Výbor Spoločnosti.

§13
Sekcie, odborné skupiny a komisie

  1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie, alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.
  1. Vytvárajú sa bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.
  1. Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v Spoločnosti. Člen môže
   pracovať v ľubovoľnom počte sekcií, alebo odborných skupín.
  1. Pre riešenie zvlášť dôležitých spoločenských, vedeckých alebo výrobných problémov môže Ústredný výbor zriadiť komisie.
 1. Organizáciu sekcií, odborných skupín a komisií, ako aj spôsob ich činnosti, určí Výbor Spoločnosti.

§14
Hmotné prostriedky na plnenie úloh

 1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky jednotlivcov, resp. kolektívnych členov, dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied, alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o hospodárení.

§15
Hospodárenie Spoločnosti

  1. Výbor spoločnosti zostaví koncom každého roku plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roku účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.
  1. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti v peňažnej inštitúcii.
 1. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Výbor spoločnosti, ktorý správou majetku poverí jedného člena (hospodár).

§16
Zastupovanie Spoločnosti

  1. V mene Spoločnosti rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda, podpredseda a tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.
 1. Výbor spoločnosti môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov sekretariátu, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom v „zastúpení“.

§17
Reprezentácia a spolupráca s medzinárodnými organizáciami

 1. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV môže spolupracovať so zahraničnými vedeckými organizáciami v oblasti svojej vedeckej pôsobnosti, organizovať s nimi spoločné akcie (konferencie, sympózia, exkurzie, stáže vedeckých pracovníkov a pod.)

§18
Ocenenia Spoločnosti

  1. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV môže svojich významných členov ako aj významné domáce a zahraničné osobností poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a veterinárstva oceniť najvyšším vyznamenaním Spoločnosti Fándlyho medailou.
  1. Fándlyho medaila sa udeľuje na návrh jednotlivých sekcií, ktorý musí byť vypracovaný a predložený Výboru Spoločnosti v písomnej podobe.
  1. Udelenie Fándlyho medaily schvaľuje Výbor Spoločnosti, pričom za udelenie Fándlyho medaily musí hlasovať nadpolovičná väčšina členov Výboru Spoločnosti.
  1. Súčasťou odovzdávania Fándlyho medaily je aj diplom Spoločnosti podpísaný jej predsedom.
  1. Fándlyho medailu udeľuje predseda Spoločnosti na Valnom zhromaždení Spoločnosti alebo pri významných príležitostiach, konferenciách alebo zasadnutiach Výborov jednotlivých pobočiek.
   Fándlyho medailu je možné udeliť za nasledovné aktivity v jednej alebo viacerých oblastiach – poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo, veterinárstvo za:
   a) Rozvoj domácej a medzinárodnej spolupráce
   b) Vedecký a pedagogický prínos
   c) Celoživotný prínos
 1. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV môže na návrh jednotlivých sekcií odovzdať významným členom pri príležitosti ich životných jubileí pozdravný list.

§19
Zánik Spoločnosti

  1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.
 1. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov pripadne Slovenskej akadémii vied.

§20
Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.
  Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 11. júna 2015 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa :