Začal sa projekt spolupráce na vývoji modelu rozhodovania sa s využitím prírode blízkych riešení

Začal sa projekt spolupráce na vývoji modelu rozhodovania sa s využitím prírode blízkych riešení

Pod záštitou projektu Coevolvers (schéma Horizon Europe) sa začala v týchto dňoch spolupráca SlovakGlobe (spoločné centrum SAV a STU zaoberajúce sa interdisciplinárnym výskumom) a rozvojovej agentúry OTRA na ostrove Cres v Primorje-Gorski Kotarskej oblasti Chorvátska na vývoji modelu rozhodovania sa s využitím prírode blízkych riešení.

Cres je druhým najväčším ostrovom na Jadrane, takmer celý je významným územím ochrany biodiverzity EU Natura 2000 a jedinečným domovom supa bielohlavého (Gyps fulvus) a zároveň je známy bohatou kultúrou z čias starého Ríma či staroslovanského osídlenia. Viac ako tisíc rokov je na ostrove súlad prírody a človeka. Ostrov je bez priemyslu, urbanizácie či intenzívnej dopravy a je zameraný na chov endemického druhu ovce, olív, éterických olejov a v súčasnosti na cestovný ruch. Cres je príkladom dlhodobej socioekologickej reziliencie a má tak obrovský potenciál rozvoja prírode blízkych riešení a zároveň ekonomickej prosperity postavenej na udržateľnosti a klimatickej neutralite.

V súčasnosti čelí ostrov hrozbe narušenia biodiverzity v dôsledku rozšírenia invazívnych druhov poľovnej zveri introdukovaných na ostrov v 80. rokoch 20 storočia. Pre ostrov netypicky veľké zvieratá sviňa divá (Sus scrofa) a jeleň (Dama dama) devastujú historické kamenné ploty a expandujú  mimo poľovné revíry ohrozujúc život ovce, ktorá sa odjakživa na ostrove chová voľne. Narušená biologická rovnováha ohrozuje typický vzhľad krajiny, tradičné ekonomické aktivity a ostrovnú rezilienciu. Situácia prerastá do masívneho medziodvetvového konfliktu.

Originálny prístup vyvíjaný v projekte Coevolvers s pracoviskom SlovakGlobe spája kompetencie Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., a Ústavu manažmentu STU vo využití konceptu prírode blízkych riešení a rezilientného manažmentu vidieckeho rozvoja zraniteľných území. Ide naviac o transfer poznatkov z vlastného výskumu projektového konzorcia Coevolvers, predovšetkým spolutvorby rozhodovacieho modelu za účasti kľúčových aktérov konfliktu a evolúcie prírodných a spoločenských prístupov. Úspešný vývoj a testovanie v tejto ostrovnej oblasti vytvorí podmienky pre jeho uplatnenie aj pre podobné ostrovné komunity v Európe.

Text: Tatiana Kluvánková, Iveta Štecová, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.