Vtáčie dni 2023 v Arboréte Borová hora vo Zvolene boli úspešné, aj keď sa konali v mrazivom počasí

Vtáčie dni 2023 v Arboréte Borová hora vo Zvolene boli úspešné, aj keď sa konali v mrazivom počasí

Na tradičnú aciu vítania vtáčích poslov jari prišiel veľký počet záujemcov o vtáctvo a z hľadiska počtu chytených druhov sa aktuálny ročník zaradil k veľmi vydareným.
3. a 4. apríla 2023 smerovali do Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene stovky návštevníkov, aby po dvojročnej covidovej prestávke privítali vtáčích poslov jari.V rokoch 2021 a 2022 sa tieto pravidelné odchyty a krúžkovanie vtáctva uskutočnili v takpovediac komornej atmosfére, za účasti iba organizátorov a pracovníkov Ústavu ekológie lesa SAV, aby sa udržal pravidelný zber údajov o migrácii a početnosti vtáctva na lokalite.
Vtáčie dni 2023 sa konali v mimoriadne mrazivom a veternom počasí, keď pocitová teplota dosahovala -10 °C. Napriek tomu, už v predvečer akcie, keď organizátori rozťahovali siete, zavítalo do Arboréta 22 návštevníkov. Na tradičné miesta/biotopy do koridorov Arboréta sa umiestnilo celkovo 70 m bariérových sietí. V oficiálny deň konania 4. apríla prišlo viac ako 500 záujemcov. Pricestovali zo škôl z Lučenca, Krupiny, Detvy, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, zo Zvolena a okolitých obcí. Všetci účastníci – deti z materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, dospelí, i mnohí dôchodcovia, boli mimoriadne aktívni a zanietene diskutovali o všetkých témach. Týkali sa najmä biológie a ekológie vtáctva, i významu vtákov v prírode. Odmenou pre deti bola možnosť vypustiť krúžkované vtáky späť do prírody.
Spokojní boli aj pracovníci Ústavu ekologie lesa SAV, v. v. i. Podarilo sa chytiť celkom 52 vtákov, 15 druhov, čím sa tento ročník napriek počasiu zaradil k veľmi vydareným z hľadiska biodiverzity. K vzácnejším odchytom patrili trasochvost horský (len druhý dokument pre lokalitu) a dve sýkorky chochlaté, stehlík čížavý, retrap sýkorky hôrnej z roku 2021 a z migrujúcich druhov sa početne potvrdili červienky a drozdy plavé, vzácne kolibiarik čipčavý. Studené počasie sa však odrazilo na nižšom pomere migrujúcich druhov oproti iným rokom.
Akcia bola sprievodnou akciou otvorenia jarnej sezóny v Arboréte, otvoril ju riaditeľ Arboréta, doc. Ing. Ivan Lukáčik, za hlasu trubačov Strednej obornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice, vedených Ing. Petrikovičom a riaditeľom školy. Bohatý program doplnili sprievodné podujatia, ktoré pripravili pracovníci Správy CHKO Poľana, študenti a sokoliari z Banskej Štiavnice.
Podujatie prilákalo aj zástupcov médií.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, aj spolupracovníkom z ÚEL SAV, v. v. i. (M. Sanigovi, M. Blažencovi, B. Jarčuškovi, P. Kaňuchovi), študentom (M. Matejkovi, T. Blažencovi, R. Markovi) a ich rodinným príslušníkom za pomoc pri logistickom zabezpečení akcie.
Dovidenia v apríli 2024.

RNDr. Anton Krištín, DrSc.
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: UEL SAV, v. v. i.