Vyhlásenie súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021 pre mladých vedeckých pracovníkov

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021 pre mladých vedeckých pracovníkov

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave vyhlasuje 9. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021 pre mladých vedeckých pracovníkov.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník, ktorý pracuje na slovenskom vedeckom pracovisku vo výskume v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva a veterinárneho lekárstva do 35 rokov resp., ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov. Prijíma sa jedna práca alebo súbor monotematicky zameraných prác, ktoré boli publikované v roku 2021.

V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje: osobné údaje autora (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko autora, č. telefónu a e-mailová adresa, miesto a dátum prihlášky, podpis), stručný abstrakt (max. 15 riadkov) charakterizujúci práce podané do hodnotenia.

Práce sa prihlasujú do 4 vedeckých sekcií: poľnohospodárske vedy, potravinárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy. V každej sekcii sa posudzuje vedecký prínos prác, prínos prác pre prax a prínos pre rozvoj vednej oblasti, na základe kvality časopisu vyjadrenej jeho impact faktorom a celkovým zhodnotením práce.

Práce vybrané vo vedeckých sekciách vyhodnotí komisia schválená Výborom spoločnosti podľa nasledovných kritérií: vedecký a metodický prínos, interpretačná kvalita záverov, bibliografická úroveň časopisu, v ktorom bola práca uverejnená a podiel súťažiaceho na autorskom kolektíve. Tri najlepšie práce v každej sekcii budú ocenené diplomom SSPLPV pri SAV a vecnými cenami v mesiaci november.

Publikované práce je potrebné poslať mailom najneskôr do 30. 4. 2022. Každú prácu označte názvom vedeckej sekcie a pošlite na adresy:

Poľnohospodárske vedy: Branislav.Galik@uniag.sk
Potravinárske vedy: Ladislav.Staruch@stuba.sk
Lesnícke vedy: katarina.adamcikova@ife.sk
Veterinárne vedy: slavomir.marcincak@uvlf.sk

Každú prácu zároveň v kópii posielajte aj na adresu: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra poštou, resp. E-mailom: Jozef.Golian@uniag.sk

Prihláška (link na stiahnutie)