[SK] Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

[SK] Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Agrolesnícke systémy sú v Európe považované za významnú inovačnú aktivitu v sektore pôdohospodárstva. V zmysle definície Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa agrolesníctvo chápe ako využívanie stromov v poľnohospodárskych systémoch. Na jednej ploche sú spolu s poľnohospodárskou produkciou pestované aj dreviny. Efektivita týchto systémov je založená na znižovaní vonkajších vstupov a ich kompenzácii lepším manažmentom ekologických väzieb.

V pôdohospodárstve SR sa s prechodom na zelenú ekonomiku význam agrolesníckych systémov bude stále zvyšovať. Oproti klasickým poľnohospodárskym systémom môžu poskytnúť diverzifikované, teda vyššie príjmy. Môžu tiež pomôcť pri riešení negatívnych dôsledkov vyľudňovania vidieka, a to vytváraním nových pracovných miest. Predstavujú aj dôležité opatrenie na zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny. Podpora biodiverzity, vývoja pôdnych horizontov, pozitívny vplyv na podzemné vody, to sú ďalšie benefity spojené s fungovaním agrolesníckych systémov.

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. a Ing. Michal Pástor, PhD. pôsobia ako vedecko-výskumní pracovníci v Národnom lesníckom centre – Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene, na Odbore produkcie a pestovania lesa. Budú hosťami vedeckej kaviarne vo Zvolene. Návštevníkov oboznámia s najnovšími teoretickými a praktickými poznatkami o význame a fungovaní agrolesníckych systémov. Na začiatku prezentácie informujú o histórii agrolesníctva na Slovensku i v Európe. Prítomní sa dozvedia, prečo je dôležité, aby sa téme agrolesníckych systémov venoval vedecký výskum. Porozprávajú o skúsenostiach farmárov, ktorí hospodária na princípe agrolesníctva. Zvládajú manažment ekologických väzieb na obhospodarovaných plochách so zastúpením poľnohospodárskych plodín, stromov, krovín a dobytka? Je možné zavedením agrolesníctva znížiť pôsobenie škodlivých činiteľov, ktoré sú také časté v klasickom poľnohospodárstve? Aj o tom sa bude hovoriť v prezentácii i počas diskusie. Občerstvenie spríjemní neformálnu atmosféru, charakteristickú pre tieto stretávania odborníkov a laikov. Pozývame všetkých záujemcov.

Vedecká kaviareň na tému Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa bude konať 28. 11. 2019 v reštaurácii U Alexa vo Zvolene o 16.00 h. Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Zorganizovali ho pracovníci Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene.