Oznámenie o vyhlásení volieb na funkciu členov Správnej rady

Oznámenie o vyhlásení volieb na funkciu členov Správnej rady

Termín konania pohovorov s kandidátmi a voľby: 19.1.2022


Informácie:

1. Správnu radu UEL SAV v.v.i., (na základe Zakladacej listiny UEL SAV, v.v.i.) tvoria 5 členovia (riaditeľka ÚEL SAV vykonáva túto funkciu v zmysle “ex offo”, 4 členovia sú volení)

Na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied môže kandidovať len ten, kto:

a) je bezúhonný;
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracovného času.

Všetky ostatné náležitosti pre kandidatúru sú uvedené Oznámení.

2. Voľby sa zúčastňujú oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, teda zamestnanci ÚEL SAV, ktorí:

a)
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,

2. vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a

3. sú v pracovnom pomere s organizácie v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného času

b)
študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.

Menoslovný zoznam oprávnených voličov bude uverejnený najmenej 3 dni pred termínom konania volieb.