O cenu „Fénix- kultúrna pamiatka roka“ súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

O cenu „Fénix- kultúrna pamiatka roka“ súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa zapojilo aj Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. vo Zvolene. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP a jej cieľom je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos iných zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti.

Verejnosť pozná Arborétum Mlyňany, predovšetkým vďaka unikátnej zbierke drevín, ktorú začal budovať ešte v roku 1892 zakladateľ Arboréta Mlyňany – Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi, nad obcou Vieska nad Žitavou. Súčasne s budovaním zbierok, sa začala aj výstavba neoklasicistického kaštieľa, ktorá bola dokončená v roku 1894. Charakteristická neogotická veža pribudla až v roku 1905. Arborétum Mlyňany prešlo v roku 1946 pod správu štátu a v roku 1953 sa stalo jedným z prvých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Návrat k pôvodnému stavu po 130.rokoch

Po pričlenení Arboréta Mlyňany k SAV sa stal kaštieľ sídlom nového vedeckého pracoviska. Tomuto účelu boli prispôsobené aj jeho priestory a podľa údajov reštaurátorského výskumu v rozmedzí rokov 1963 -1967 prebehla aj rozsiahlejšia obnova exteriéru. Ďalšej komplexnej obnovy exteriéru sa kaštieľ dočkal až v roku 2019.  V prvej fáze bolo potrebné zrekonštruovať zatekajúcu a poškodenú strechu. Súčasťou tejto etapy bolo aj sfunkčnenie na svoju dobu veľmi dômyselne vybudovaného systému zachytávania a odvodu zrážkových vôd zo strechy do takzvanej Ambrózyho skalky. Toto stotridsať ročné originálne riešenie je príkladom ekologického a udržateľného hospodárenia s vodou. Následne boli v zhode s pôvodnými obnovené okenné a dverové výplne plášťa budovy. Najnáročnejšou bola reštaurátorská a umeleckoremeselná obnova omietok a plastickej výzdoby fasád. Je viac než symbolické, že táto obnova bola ukončená v roku 2022 – v roku 130. výročia založenia Arboréta Mlyňany. Obnova exteriéru zásadne zlepšila stavebnotechnický stav objektu a prinavrátila pamiatke pôvodný neoklasicistický vzhľad.

Titul „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ udeľuje vlastníkom pamiatok na návrh odbornej poroty Ministerstvo kultúry SR. Nadácia SPP, ako generálny partner súťaže udeľuje na základe hlasovania verejnosti cenu za najkrajšiu obnovenú pamiatku – „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže odvysiela RTVS na Jednotke 8. mája 2023 .  

Hlasovať za najkrajšiu obnovenú pamiatku môžete z jednej emailovej adresy maximálne raz za deň TU a to až do 5. apríla 2023.

Hlasovaním  za najkrajšiu kultúrnu pamiatku podporíte záujem verejnosti o ochranu kultúrneho dedičstva nášho národa.

Foto: Archív Arboréta Mlyňany