Nedožité 80. narodeniny doc. Ing. Ferdinanda Tokára, DrSc.

Nedožité 80. narodeniny doc. Ing. Ferdinanda Tokára, DrSc.

30. mája 2021 si pripomíname nedožité jubileum 80 rokov doc. Ing. Ferdinanda Tokára, DrSc. Narodil sa vo Veľkých Chrášťanoch, okres Zlaté Moravce. Po absolvovaní Gymnázia v Zlatých Moravciach pokračoval v štúdiu na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Svoje odborné vedomosti využil na svojom prvom pracovisku Lesnom závode Partizánske (1963 – 1964), kde pôsobil ako pestovateľ. V rokoch 1965 – 1993 vedecky pracoval v Arboréte Mlyňany – Ústave dendrobiológie SAV. Od 1. 1. 1994 až do odchodu do dôchodku pôsobil ako vedúci vedecký pracovník v Ústave ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra ako vedúci tejto pobočky.

Z odborného hľadiska sa orientoval na ekologicko-produkčné otázky cudzokrajných drevín, ako modelové dreviny spracoval gaštan jedlý (Castanea sativa MILL.), dub červený (Quercus rubra L.), orech čierny (Juglans nigra L.) a borovicu čiernu (Pinus nigra ARNOLD). Cenné vedecké poznatky získal v oblasti zhodnocovania štruktúry, produkcie a výchovy (fytotechniky) porastov a výskumu biomasy vybraných cudzokrajných drevín pestovaných v rôznych porastových typoch (nezmiešané a zmiešané porasty s rôznym zastúpením drevín).

Výsledky vedeckej práce odpublikoval v 4 monografiách, 131 pôvodných vedeckých prácach, v 59 odborno-popularizačných prácach. Vypracoval 86 referátov uverejnených v zborníkoch zo sympózií a konferencií doma a v zahraničí. Bol hlavným riešiteľom, alebo spoluriešiteľom početných vedeckých projektov.

Od roku 1994 bol predsedom Redakčnej rady titulu Folia dendrologica, neskôr vychádzajúcom ako Folia Oecologica. Funkciu vykonával do roku 2004.

V osobe doktora Ferdinanda Tokára odišla do večnosti významná osobnosť novodobých dejín ekologického výskumu cudzokrajných drevín na Slovensku. Zomrel 18. marca 2017. Pochovaný je v Zlatých Moravciach. Česť jeho pamiatke.

Katarína Adamčíková