Na zasadnutí pracovnej skupiny MAES sme informovali o projektoch COEVOLVERS a wildE

Na zasadnutí pracovnej skupiny MAES sme informovali o projektoch COEVOLVERS a wildE

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo 19. marca 2024 zasadnutie pracovnej skupiny Mapovanie ekosystémov a ekosystémových služieb v Európe (MAES). Ide o pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená v r. 2013 na podporu plnenia záväzkov Stratégie 2020 Európska komisia.

V úvodnej časti zasadnutia bol predstavený 5-ročný medzinárodný projekt SELINA (doba riešenia: 2022-2026), do riešenia ktorého je zapojených 50 partnerov z Európy. Slovensko zastupuje v projekte MŽP SR a realizuje ho odbor ochrany biodiverzity a krajiny v spolupráci s odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej akadémie vied a ďalších pracovísk. Misiou projektu SELINA je preformovať rozhodovacie procesy vo verejnom a súkromnom sektore zlepšením využívania informácií o biodiverzite, podmienkach ekosystémov a ekosystémových službách (ES).

Predstavenie projektu SELINA (Černecký, Mederly)

Na zasadnutí sme mali možnosť predstaviť dva projekty programu Horizontu Európa, do riešenia ktorých je od r. 2022 zapojený SlovakGlobe – Ústav ekológie lesa SAV, a to projekt COEVOLVERS a wildE.

Predstavenie Horizont Európa COEVOLVERS a wildE (Brnkaľáková, Kozová)

Na záver zasadnutia pán Rastislav Rybanič zo sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR informoval o návrhu novelizácie nariadenia 691/2011 Európskeho parlamentu a Rady, ktoré prispeje k zavedeniu nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov, vrátane ekosystémových účtov.

Na zasadnutie boli pozvaní – okrem členov MAES – aj experti z ďalších pracovísk, ktoré by mohli byť dôležitými semienkami zmeny. Veľmi cennou časťou zasadnutia bola práve výmena skúseností a diskusia o vývoji a testovania nových prístupov, modelov a ukazovateľov hodnotenia ES, ktorá smerovala aj k aktuálnym otázkam ekonomického hodnotenia ES v oblasti lesného hospodárstva.