Globálna zmena v turbulentných časoch na pôde SAV

Globálna zmena v turbulentných časoch na pôde SAV

Problematika globálnej zmeny v turbulentných časoch sa stala horúcou témou  konferencie medzinárodnej výskumnej platformy Earth System Governance, najväčšej  spoločensko-vednej výskumnej komunity globálnej zmeny vo svete.

Konferenciu hostilo SlovakGlobe – spoločného  pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a Ústavu managementu STU sa v dňoch 6-9.9.2021.


Počas troch dní hybridnej  konferencie,  ktorej sa zúčastnilo  prezenčne asi 20 účastníkov a ďalších 420 virtuálne sa  diskutovalo o behaviorálnych a politických zmenách potrebných na zvrátenie prebiehajúcej globálnej zmeny a  spoločenských turbulencií (Earth System Governance in Turbulent Times: prospects for political and behavioral responses).  Názov konferencie vznikol začiatkom roka 2019 ako reakcia na  stupňovanie globálnej zmeny netušiac  ako   príchod COVID 19  potvrdí význam témy uviedla v otváracej reči živého vysielania predsedajúca konferencie prof. Tatiana Kluvánková (SlovakGlobe – Ústav ekológie lesa SAV). Behaviorálna zmena v procese transformácie k udržatelnosti (Governing Transformations to Sustainability: It’s about Relationships) bola témou hlavnej rečníčky  prof. Karen O Brien z Oslo univerzity, ktorá patrí medzi 100 najcitovanejších autorov Google scholars poslednej dekády a na konferenciu prišla osobne. Konferencia hostila spolu 3 plenárne, 6 semiplenárnych sekcií a viac ako 90 paralelných sekcií.


Hosťujúce pracovisko sa prezentovalo okrem vedenia plenárnych sekcií, dvoma semiplenárnymi a dvoma tematickými sekciami venovanými výskumu behaviorálnych aspektov managementu globálnej zmeny. Dr. Stanislava Brnkaláková vystúpila ako panelistka v záverečnej plenárnej sekcii konferencie.


Konferencia sa uskutočnila na pôde Slovenskej technickej univerzity za významnej podpory Fakulty informatiky a informačných technológií. Vďaka kvalitnej interdisciplinárnej spolupráci  SAV a STU sa v náročných podmienkach 3 časových pásiem a hybridného režimu podarilo uskutočniť  ambiciózny program presne podľa harmonogramu s výrazne pozitívnym ohlasom účastníkov.