Výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník / Open competition for the position of researcher

Výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník / Open competition for the position of researcher

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. vo Zvolene vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník na Oddelenie fytopatológie a mykológie  v Nitre.

Podmienky prijatia: 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa prírodovedného zamerania, prípadne v inom príbuznom odbore
 • schopnosť publikovať výsledky vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií v relevantných časopisoch
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (prípadne iných) projektov
 • vítaní sú mladí vedeckí pracovníci, absolventi doktorandského štúdia
 • výhodou je znalosť a skúsenosť so sekvenačnými technológiami novej generácie (NGS)

Ponúkame:

 • tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť odborného rastu
 • nárok na dovolenku v rozsahu 45 dní

Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dĺžky doterajšej praxe. Podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné do 26.6. 2023

Termín nástupu: 1.9.2023

K prihláške je nutné doložiť:

 • profesijný životopis
 • kópiu dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa
 • zoznam doterajších publikácií a riešených projektov
 • motivačný list

Záujemcovia, ktorí budú spĺňať’ predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor.

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu katarina.adamcikova@ife.sk alebo poštou na adresu:

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.

Oddelenie fytopatológie a mykológie drevín

Akademická 2

949 01 Nitra


The Institute of Forest Ecology SAS in Zvolen is announcing a selection process for the position of researcher at the Department of Phytopathology and Mycology in Nitra.

Requirements:

 • degree in natural sciences, or in another related field
 • The ability to publish the results of scientific work at the international level, demonstrated by a list of publications in relevant journals
 • The ability of team working in grants/projects management
 • Young researchers, graduates of PhD students are welcome
 • Knowledge and experience with next-generation sequencing technologies (NGS) is an advantage

We offer:

 • Creative work in a stimulating academic environment
 • Flexible working hours
 • The possibility of professional growth
 • 45 days holiday entitlement

Salary details are governed by a special salary scale for university teachers and research and development employees, which is Annex no. 1 to Government Regulation No. 388/2018. Salary depends on the level of qualification achieved and the length of previous experience. According to the current financial possibilities of the institute, employees are also paid performance bonuses.

Competition is open until June 26, 2023

Start date: September 1, 2023

The following attachments are required:

 • curriculum vitae
 • a copy of the certificate of completion of the second and third degree of university studies
 • list of previous publications and finished projects
 • motivation letter

Applicants who meet the requirements will be invited to an oral interview.

Applications are to be sent to katarina.adamcikova@ife.sk or by mail to the address:

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.

Oddelenie fytopatológie a mykológie

Akademická 2

949 01  Nitra

SLOVAKIA