Oznámenie: 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

Oznámenie: 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

Uverejňujeme zoznam tém pre doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022.


ZOZNAM TÉM DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022


Garantujúce pracovisko: ÚEL SAV Zvolen
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Študijný program: ekológia a ochrana biodiverzity
Forma štúdia: denná/*aj externá
Lehota na podávanie prihlášok: do 15.08.2021

Informácie o prijímacom konaní


Meno školiteľa: Mgr. Peter Kaňuch, PhD.
Názov témy (SK): Akustická a potravná ekológia lesných netopierov v Karpatoch
Názov témy (EN): Acoustic and foraging ecology of forest bats in Carpathians
Anotácia: Z ochranárskeho hľadiska patria netopiere k ohrozeným druhom. Ich ochrana často nepriamo prospieva aj ochrane iných druhov, ktoré žijú v danom prostredí. Nepriaznivým vplyvom globálnych zmien sú vystavené najmä populácie zraniteľných druhov netopierov v lesnom prostredí. Dizertačná práca sa bude zaoberať akustickou ekológiou netopierov, ktorá prepája správanie a aktivitu jedincov s ich prostredím a potravou. Hlavným cieľom dizertácie je teda študovať adaptačné mechanizmy spojené s využívaním habitatu a prežívaním populácií netopierov a prispieť k poznaniu ich úlohy v meniacom sa lesnom ekosystéme. Osobitný zreteľ bude kladený na ekológiu raniaka obrovského, ktorý patrí k najmenej poznaným avšak z vedeckého hľadiska najzaujímavejším druhom v Európe.


Meno školiteľa: Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.
Názov témy (SK): Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch
Názov témy (EN): Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. Práca si za cieľ kladie analyzovať a stanoviť dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia týchto faktorov. Zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov, sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu, pre predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu
biodiverzity.


Meno školiteľa: Ing. Milan Barna, PhD.
Názov témy (SK): Vplyv stresových faktorov na prežívanie a vitalitu bukového náletu
Názov témy (EN): Influence of stress factors on survival and vitality of beech natural rejuvenation
Anotácia: Lesy zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja spoločnosti v ekonomickej, environmentálnej, ekologickej a sociálnej oblasti. Znečistením životného prostredia a klimatickou zmenou sa v posledných desaťročiach stále zintenzívňuje pôsobenie stresových faktorov na lesy. Dôkladným poznaním vzťahov medzi fyziológiou a rastom jednotlivých druhov drevín a zmenenými rastovými podmienkami môžeme prispieť k zachovaniu adaptability a autoreprodukcie lesných ekosystémov. V práci sa bude hlavná pozornosť venovať skúmaniu zmien funkčných charakteristík (rastové a listové) bukového náletu pod stresormi klimatickej zmeny a antropických vplyvov. Výskum bude zameraný na bukové ekosystémy a využije sa aj nádobový pokus so simuláciou imisnej a klimatickej záťaže.


Meno školiteľa: RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
Názov témy (SK): Sezónna dynamika variácií hrúbky kmeňov lesných drevín rozdielnych rastových fáz vo vzťahu k fyziológii, klíme a variabilite počasia.
Názov témy (EN): Stem diameter variations of forest trees, their seasonal dynamics at different growth stages in relation to physiology, climate and weather variability.
Anotácia: Frekvencia a intenzita extrémnych environmentálnych stresov, ako sú napr. vlny sucha a horúčav, sa počas posledných desaťročí zvýšila, a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj ďalej v 21. storočí. Prežívanie a zdravotný stav lesných ekosystémov bude úzko prepojené s ich schopnosťou prispôsobenia sa meniacim podmienkam prostredia. Dendrometre s vysokým rozlíšením sú schopné zachytiť komplexné signály integrujúce v sebe nevratný rast pletív kmeňa, reflektujúc predovšetkým dynamiku xylogenézy, a vratné fluktuácie súvisiace najmä s evaporačnými požiadavkami atmosféry, dostupnosťou vody a následne vodným potenciálom pletív a transpiračným prúdom. Sú preto považované za unikátne vysoko potentné nástroje na zachytenie produktivity lesa a citlivosti na environmentálne stresy. Cieľom práce je identifikovať a porovnať potenciál dendrometrov na detekciu prahových hodnôt stresu a vitality stromov a porastov v rozdielnych rastových fázach vývoja.


Garantujúce pracovisko: ÚEL SAV Zvolen
Študijný odbor: lesníctvo
Študijný program: pestovanie a ochrana lesa
Forma štúdia: denná
Lehota na podávanie prihlášok: do 15.08.2021

Informácie o prijímacom konaní


Meno školiteľa: Ing. Milan Barna, PhD.
Názov témy (SK): Prežívanie a vitalita bukového náletu v súčasných klimatických podmienkach
Názov témy (EN): Survival and vitality of beech natural seedling in current climatic conditions
Anotácia: Lesy zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja spoločnosti v ekonomickej, environmentálnej, ekologickej a sociálnej oblasti. Znečistením životného prostredia a klimatickou zmenou sa v posledných desaťročiach stále zintenzívňuje pôsobenie stresových faktorov na lesy. Dôkladné poznanie vzťahov medzi fyziológiou a rastom jednotlivých druhov drevín a zmenenými rastovými podmienkami je dôležité pre klimaticky inteligentné lesníctvo, pre zachovanie adaptability a autoreprodukcie lesných ekosystémov. V práci sa bude hlavná pozornosť venovať skúmaniu zmien funkčných charakteristík (rastové a listové) bukového náletu pod stresormi klimatickej zmeny a antropických vplyvov. Výskum bude zameraný na bukové ekosystémy a využije sa aj nádobový pokus so simuláciou imisnej a klimatickej záťaže.


Meno školiteľa: Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.
Názov témy (SK): Interakcie medzi hubami a podkôrnym hmyzom na boroviciach
Názov témy (EN): Interactions between fungi and their beetle vectors on pine trees
Anotácia: Huby prenášané podkôrnym hmyzom (Coleoptera, Scolytinae) nachádzajú v ich chodbičkách vhodné mikroklimatické podmienky pre svoj rast a vývoj. Väčšina druhov podkôrnikov žije v symbiotickom vzťahu najmä s hubami radu Ophiostomatales (Ascomycota), ktoré spôsobujú modré sfarbenie dreva a v niektorých prípadoch aj vážne choroby hostiteľských drevín. Dizertačná práca bude zameraná na výskum druhovej diverzity húb v populáciách podkôrneho hmyzu poškodzujúceho borovicové porasty v oblasti Záhorskej nížiny s osobitným zreteľom na interakcie medzi hubami, podkôrnym hmyzom a hostiteľom. Práca bude pozostávať z terénnej (zber hmyzu a symptomatického rastlinného materiálu) a laboratórnej časti (identifikácia hmyzu; izolácia húb z infikovaného rastlinného pletiva a hmyzu; identifikácia húb na základe morfologických znakov a pomocou molekulárnych analýz; testy patogenity vybraných izolátov húb).


Garantujúce pracovisko: ÚEL SAV Zvolen
Študijný odbor: lesníctvo
Študijný program: ekológia lesa
Forma štúdia: denná
Lehota na podávanie prihlášok: do 15.08.2021

Informácie o prijímacom konaní


Meno školiteľa: Ing. Milan Barna, PhD.
Názov témy (SK): Zachovanie dubových lesných ekosystémov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
Názov témy (EN): Preservation of Slovak oak forest ecosystems under progressive climate change
Anotácia: Dubové porasty Slovenska vo všetkých troch lesných vegetačných stupňoch sú v posledných desaťročiach čoraz viac zasiahnuté následkami klimatickej zmeny, predovšetkým vysokými teplotami a nedostatkom vlahy počas kľúčových fáz vegetačného obdobia. Výsledkom sú malé prírastky drevnej hmoty, zhoršenie zdravotného stavu až úhyn stromov. S cieľom zastaviť tento negatívny trend chceme na báze súboru provenienčných (od Baltského mora až po Stredozemné more) pokusov so semenáčmi duba zimného (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) vyhodnotiť reakcie ekotypov tohto druhu z hľadiska ich stratégie hospodárenia vodou a detoxifikácie od produktov stresového metabolizmu, a vybrať genetický materiál vyhovujúci rôznym scenárom klimatickej zmeny v našej krajine.


Meno školiteľa: Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
Názov témy (SK): Vzťahy v systéme smrek – podkôrny hmyz s využitím hyperspektrálnych a termálnych dát z UAV
Názov témy (EN): Interactions in the spruce – bark beetle system using UAV obtained hyperspectral and thermal data
Anotácia: Zdravotný stav smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o zdravotnom stave porastov a populácii podkôrneho hmyzu, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy bude študent v prostredí GIS vyhodnocovať údaje získané zo skenovania lesných porastov hyperspektrálnym a termálnym senzorom nesenými UAV (bezpilotným vrtuľníkom) a bude tvoriť modely vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu.