SEA Research Group

Department of Strategic Environmental Analysis

Head of the Department: prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Reserch activities

Department of Strategic Environmental Analysis (SEA), established by delimitation from the Institute of Forecasting SAS in 2012 as a field office at the Institute of Forest Ecology SAS focuses on interdisciplinary research of social dimension of global environmental change, mainly in areas:

 • strategic decision-making and statistical  modelling in climate and biodiversity protection;
 • incentive tools and experimental approaches to promote biodiversity protection and climate change mitigation (payments for ecosystem services);
 • social innovations in regional development in marginalized and urban areas;
 • transdisciplinary stakeholder participation with the aim to transfer social challenges from practice into research according to the original methodology developed by SEA department.
 • The SEA Department is one of the founders of the SLOVAKGLOBe – a joint workplace of the Slovak University of Technology (STU), the Institute of Forest Ecology at SAS, located at the Rectorate of SUT. SLOVAKGLOBe is an international research and planning unit in the field of intelligent structural development and strategic decision-making.

Objectives

 • To develop incentive tools and experimental approaches to promote biodiversity protection and climate change mitigation, as well as social innovation in the regional development of marginalized and urban areas. The SEA Department can fulfil this objective thanks to rich international project collaboration and the laboratory of experimental social sciences (VEEL), led by SLOVAKGLOBe. VEEL is the first laboratory of social sciences in the Slovak Republic.
 • To apply the original methodology for transdisciplinary stakeholder participation in order to transfer social challenges from practice into research. Currently, this methodology is being developed by SEA, in particular within the research in SIMRA H2020 international project, where SEA acts as the lead partner of Work Package 2 and projects Cost CLIMO, PESFOR –W and VEGA.
 • To cooperate actively with universities in pedagogical activities in the study programs and supervises master and PhD students.

Click to members

[SK] Oddelenie strategických environmentálnych analýz

Vedúci oddelenia: prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Vedecké aktivity

Oddelenie Strategických environmentálnych analýz (SEA), ktoré vzniklo delimitáciou z Prognostického ústavu SAV v roku 2012 ako detašované pracovisko na Ústave ekológie lesa SAV, sa sústreďuje na interdisciplinárny výskum v oblasti spoločenskej dimenzie globálnej environmentálnej zmeny. Osobitne v oblastiach:

 • strategické rozhodovanie a  modelovanie v ochrane klímy a biodiverzity;
 • motivačné nástroje a experimentálne prístupy
 • na podporu ochrany biodiverzity a zmeny klímy (platby za ekosystémové služby);
 • spoločenské inovácie v regionálnom rozvoji
 • v marginalizovaných a urbánnych oblastiach;
 • transdiciplinárna participácia aktérov s cieľom prenosu spoločenských výziev z praxe
 • do výskumu podľa vlastnej pôvodnej metodiky SEA.
 • Oddelenie je jedným zo zakladateľov  SLOVAKGLOBe– spoločného pracoviska Slovenskej technickej univerzity, Ústavu ekológie lesa SAV, ktoré sídli na rektoráte STU. SLOVAKGLOBe je medzinárodným výskumným a plánovacím pracoviskom v oblasti managementu globálnej zmeny a prechodu  na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Ciele výskumu

 • Skúmať  motivačné nástroje na podporu ochrany biodiverzity a zmeny klímy i spoločenských inovácií v regionálnom rozvoji marginalizovaných a urbánnych oblastí. Tento cieľ oddelenie SEA napĺňa vďaka bohatej medzinárodnej projektovej spolupráci a laboratóriu experimentálnych spoločenských vied (VEEL), ktorým disponuje v rámci SLOVAKGlOBe.
 • Aplikovať originálnu metodiku pre transdiciplinárnu participáciu aktérov s cieľom prenosu spoločenských výziev z praxe do výskumu. V súčasnosti túto metodiku oddelenie SEA rozvíja najmä v rámci výskumu medzinárodného projektu SIMRA H2020, v ktorom je vedúcim partnerom pracovnej skupiny 2 i projektov Cost CLIMO, PESFOR –W a projektu VEGA.
 • Aktívne spolupracovať s univerzitami aktívnym podieľaným sa na pedagogickej činnosti.

Členovia