Ježík Marek

Ježík Marek

PESP Research Group

Ježík Marek, Ing., PhD.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Member of Plant Ecophysiology & Stress Physiology Research Group

Ľudovíta Štúra 1774/2
960 53 Zvolen
Phone:  +421 903 377 138, kl.106
Email: jezik@ife.sk; mar.jezik@gmail.com


Research Interests: My main research interests are focused on growth processes and stress physiology (stem circumference changes related to physiological processes and modulated by stress factors) of forest tree species and their provenances, including dendrochronology and dendroecology in relation to forest disturbances and extreme weather events.


Education:

  • PhD. in Forest management, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen (1994-1999)
  • Ing. (MSc.) in Forest engineering, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen (1988-1993)

Člen riešiteľského kolektívu viacerých projektov VEGA a APVV:

  • APVV-0480- 12: Látkovo energetické cykly ako indikátory disturbancií terrestrických ekosystémov. (základný výskum – doba riešenia: 2013-2017), riešiteľ
  • APVV-0135- 12: Adaptívny genetický potenciál populácií lesných drevín v kontexte klimatických zmien (doba riešenia: 2013-2017), riešiteľ
  • APVV-0297- 12: Výskum mechanizmov šírenia sa podkôrneho hmyzu v smrečinách. (doba riešenia 10/2013 – 09/2017), riešiteľ
  • APVV-16- 0306 Identifikácia environmentálnej zraniteľnosti a adaptívneho potenciálu populácií smreka (Picea abies Karst. L.) v podmienkach meniacej sa klímy, riešiteľ
  • VEGA 2/0034/14: Identifikácia stresového stavu lesných drevín prostredníctvom komplexného ekofyziologického prístupu (doba riešenia: 2014-2017). riešiteľ