Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.

Členovia

RNDr. Anton Krištín, DrSc. – predseda
Ing. Milan Barna, PhD.
Ing. Peter Ferus, PhD.
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
RNDr. Ján Kulfan, CSc.
Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.
Mgr. Branislav Schieber, PhD.
Ing. Peter Zach, CSc.
Dr. Ing. Tomáš Bucha (Národné lesnícke centrum, Zvolen)
prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.  (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok)
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. (Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen)
Ing. Marek Svitok, PhD.  (Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity, Zvolen)